Annonce Spółka - łączymy spółki firmowe - do sprzedania

Spółka - łączymy spółki firmowe - do sprzedania

Pas d'image disponible
W publikacji kompleksowo omówiono wszystkie najważniejsze aspekty powiązane z przygotowaniem, przeprowadzeniem, zakończeniem i ważnością zgromadzeń spółki z o.o., w tym: - zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne, - terminy zwoływania zgromadzeń, - podmioty uprawnione do zwoływania zgromadzeń, - tryb zwoływania zgromadzeń, - przedmiot obrad zgromadzenia, - miejsce obrad, - zawartość protokołu zgromadzenia, - uchwały zgromadzenia, głosowanie, ważność uchwał, - reprezentację udziałowców na zgromadzeniu, - powództwo o uchylenie uchwały wspólników i skutki werdyktu w sprawie o uchylenie uchwały, - powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników i skutki wyroku stwierdzającego nieważność. Dodatkowo pozycja bibliograficzna obejmuje wzory najważniejszych pism: zaproszeń, uchwał, wniosków, protokołów, list obecności, pełnomocnictw, instrukcji, pozwów, dostępnych tak jak w wersji edytowalnej w e-suplemencie (format MS Word). Plik można wziąć przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce. Zapraszamy na naszą stronę

Offre:

Contact: Adrian, Wodzisław Śląski, tel. 5743422552, email: nadrian-h1806@tlen.pl
Date d'ajout: 23-03-2020